..:: MENU ::..
..:: STRONA GŁÓWNA ::..
..:: PATRON ::..
..:: NAUCZYCIELE ::..
..:: UCZNIOWIE ::..
..:: SAMORZĄD UCZNIOWSKI::..
..:: SUKCESY ::..
..:: SUKCESY SPORTOWE::..
..:: NASZE PRACE ::..
..:: ZAJĘCIA POZALEKCYJNE ::..
..:: PODRĘCZNIKI ::..
..:: LINKI ::..
..:: DLA RODZICÓW ::..
..:: KRYTERIA OCEN ::..
..:: KALENDARZ SZKOLNY ::..
..:: TERMINARZ ZEBRAŃ ::..
..:: PRZERWY - DZWONKI ::..
..:: ZAPISY DO KL. I :..
..:: KONTAKT ::..
.: DZIAŁANIA SZKOŁY :.
..:: ŚWIETLICA ::..
..:: BIBLIOTEKA ::..
..:: PEDAGOG ::..
..:: LOGOPEDA ::..
..:: LUSTRO ::..
..:: HISTORIA ::..
..:: ZESPÓŁ FLETOWY ::..
..:: ZAJĘCIA UNIJNE ::..
..:: UKS LOTNIK ::..
..:: NAPISALI O NAS ::..
..:: ABSOLWENCI ::..
..:: HISTORIA SZKOŁY ::..
..:: NASZA SZKOŁA ::..
monitoring pozycji
> Hymn szkoły-mp3
> Hymn szkoły-mp4
415 MB

> Hymn szkoły-tekst
KRS - 0000124134 Hasło naszej szkoły - "PILOT"

KATYŃ...ocalić od zapomnienia
"Tam (...) zabito wiarę, nadzieję, miłość, jednym strzałem w tył
głowy."


WIĘCEJ
Nakarm głodne dziecko - wejdŸ na stronę www.Pajacyk.pl


    Serdecznie witamy na stronie Szkoły Podstawowej nr 1 im. ppłka pilota Mariana Pisarka w Radzyminie. Nasza placówka jest szkołą publiczną. Organem prowadzącym jest Urząd Miasta i Gminy Radzymin, a nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie.
    Z naszej witryny internetowej dowiesz się m. in. o aktualnych wydarzeniach szkolnych, przeczytasz o osiągnięciach i sukcesach uczniów, znajdziesz przeróżne informacje dotyczące naszej placówki.


.: Dziennik elektroniczny 2014/2015 :.


(Logowanie dla rodziców)

Rozkład jazdy autobusu szkolnego
obowiązujący od 22 września 2014 roku.

---------------------------------------

Regulamin sprawowania opieki nad uczniami
w czasie ich przewozu do i ze szkoły


.: DLA RODZICÓW:.

Ulotka informacyjna "Sześciolatek w szkole"
zawierająca podstawowe i praktyczne informacje związane z obniżeniem wieku obowiązku szkolnego
    

A K T U A L N O Ś C I:
DEKALOG CYFROWEGO OBYWATELA
>>>> Kursy autobusu szkolnego
obowiązujące od dnia 2 września 2015 r.

Dnia 1 września 2015 roku o godz. 09.00
serdecznie zapraszamy
Uczniów i Rodziców
na inaugurację nowego roku szkolnego
2015/2016.>>>>> List Prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz do Uczniów, Rodziców i Nauczycieli.

>>>>> Kursy autobusu szkolnego w dniu 1 września 2015 r. (wtorek)Wyprawka ucznia klasy I

- blok rysunkowy biały A4
- blok rysunkowy kolorowy A4
- blok techniczny biały A4
- blok techniczny kolorowy A4
- farby plakatowe + pędzelki i pojemnik na wodę
- plastelina
- papier kolorowy
- 2 teczki na gumkę
- 2 zeszyty w trzy linie 16k
- 2 zeszyty w kratkę 16k
- zeszyt 32k w kratkę do korespondencji
- na lekcjach religii obowiązuje podręcznik "W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego"
cz. I i II, autorstwa A. Frączak, R. Szewczyk, Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa.

(podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem ucznia)Zapisy do świetlicy szkolnej!!!

- Karty zgłoszeniowe do świetlicy szkolnej można pobrać na stronie internetowej >>> TUTAJ lub u wychowawców świetlicy.

- Zwrot wypełnionych kart zgłoszeniowych uczniów przyjmujemy do piątku, t.j. do dnia 11 września 2015 roku. Dziękujemy!


WYPRAWKA SZKOLNA

-->> Dofinansowanie na zakup podręczników w roku szkolnym 2015/2016 przysługuje:
1) uczniom klasy: III szkoły podstawowej, pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 574 zł netto,
2) uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego (o którym mowa w art. 5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych), na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń (w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).
Pomoc w tym trybie przysługuje: uczniom pochodzącym z rodzin, w których występują: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, niepełnosprawność, bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania, klęska żywiołowa lub ekologiczna, zdarzenie losowe, sytuacja kryzysowa, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego i inne oraz uczniom: słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną uczęszczający w roku szkolnym 2015//2016 do szkół podstawowych z wyjątkiem klas I, II, IV.

Wnioski o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016, w terminie ustalonym przez Burmistrza Radzymina - do dnia 10 września 2015 r.

WNIOSEK do pobrania >>> TUTAJ (plik pdf)

STYPENDIA i ZASIŁKI SZKOLNE

-->> Burmistrz Radzymina informuje, że do dnia 15 września 2015 r. do dyrektora szkoły, do której będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2015/2016 lub do Urzędu Miasta i Gminy Radzymin można składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie:
1) stypendium szkolnego - może je otrzymać uczeń, w którego rodzinie miesięczna wysokość dochodu na osobę nie przekracza kwoty 456,00 zł netto,
2) zasiłku szkolnego - może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Przyznawany jest w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym. O tę formę pomocy można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o wysokości dochodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku tj. sierpień 2015 (m. in. zaświadczenia z pracy o zarobkach netto, informacja o zasiłkach rodzinnych i innych, informacja o bezrobociu, informacja o posiadaniu ziemi itd.).

Wnioski można otrzymać w szkole lub Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin (Biuro Obsługi Interesanta - parter budynku, pokój nr 33).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin, Plac Kościuszki 2 - III piętro, pokój nr 33, tel. (22) 786-50-21 w 161, 698 573 803.
Rekrutacja uzupełniająca do Oddziału Przedszkolnego w Łosiu

-->> Rekrutacja uzupełniająca do Oddziału Przedszkolnego w Łosiu będzie prowadzona od 10-14 sierpnia 2015 r.:
- 16 miejsc wolnych do grupy 5-latków na 5 godz.
- 22 miejsca wolne do grupy 4-latków na 5 godz.
Wnioski składamy w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzyminie
ul. 11 Listopada 2 w godz. 08.00-14.00.


Archiwum 2014/2015

Archiwum 2013/2014

Archiwum 2012/2013

Archiwum 2011/2012

Archiwum 2010/2011 sem. 2

Archiwum 2010/2011 sem. 1

Archiwum 2009/2010.

Archiwum 2008/2009.

Archiwum 2007/2008.

Archiwum 2006/2007.
Szkoła Podstawowa nr 1 im. ppłka pil. M. Pisarka w Radzyminie - D.P. 2006-2014